แผนงานประจำปีการศึกษา 2549
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


     

หมายเหตุ
แผนงานอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 12 มกราคม 2550พฤษภาคม 2549
จันทร์ที่ 1- พุธที่ 4
สัมมนาเจ้าหน้าที่
อังคารที่ 2 - พฤหัสบดีที่ 4
สัมมนาอาจารย์

ศุกร์ที่ 5

หยุดวันฉัตรมงคล
จันทร์ที่ 8
ป.4 รับมอบตัว (เช้า) ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
ม.1 รับมอบตัว (บ่าย) ณ อาคารอุบลเรียงสุวรรณ
ม.4 รับมอบตัว และลงทะเบียนเรียน (เช้า) ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
อังคารที่ 9 - พุธที่ 10
ป.1 รับมอบตัว
พฤหัสบดีที่ 11
หยุดวันพืชมงคล
ศุกร์ที่ 12
หยุดวันวิสาขบูชา
อังคารที่ 16 - พุธที่ 17
ประชุมอาจารย์รวมทั้งโรงเรียน
พฤหัสบดีที่ 18
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 เวลา 14.00 น.
จันทร์ที่ 22
วันเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2548
จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26
ป.2 - ม.6 นักเรียนส่งคืนสมุดรายงานผลที่อาจารย์ประจำชั้น
ศุกร์ที่ 26
ทะเบียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปี 1-3 ให้อาจารยผู้รับผิดชอบ

Top


มิถุนายน 2549
..........................
นักศึกษาวิชาทหารปี 1 - 3 สมัครและรายงานตัวที่ศูนยืกำลังสำรอง
พฤหัสบดีที่ 1 -ศุกร์ที่ 30

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร-โคโลราโด สาธิตเกษตร-ฟ็อกซ์ครอฟท์ และสาธิตเกษตร-พิตส์เบอร์ก นักเรียนโคโลราโด ฟ็อกซ์ครอฟท์และพิตส์เบอร์กมาไทย

เสาร์ที่ 3
เริ่มกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคต้น
พุธที่ 7 - ศุกร์ที่ 7 ก.ค.
กีฬาสีสัมพันธ์
พฤหัสบดีที่ 8
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เสาร์ที่ 10
ป.4 ตรวจสุขภาพนักเรียน
จันทร์ที่ 12 - อังคารที่ 13
หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
พุธที่ 14
ป.4 , ม.1 , ม.4 อาจารย์ประจำชั้นส่งคืนสมุดรายงานผลการเรียนที่ห้องทะเบียน
ศุกร์ที่ 16
วันสุดท้ายของการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อส่วนรวมภาคต้น
เสาร์ที่ 17
ม.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน
ทอดผ้าป่าการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 22
พิธีไหว้ครู
เสาร์ที่ 24
ม.4 ตรวจสุขภาพนักเรียน
ศุกร์ที่ 30
มอบเกียรติบัตร ประถมศึกษา (เช้า)
มอบเกียรติบัตร มัธยมศึกษา (บ่าย)
...............
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.

Top


กรกฎาคม 2549
...............
เริ่มการเรียน ร.ด. ของ นศท.
เสาร์ที่ 1
ป.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน
เสาร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 14
ม.4 - ม.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร - โรเชสเตอร์ นักเรียนโรเชสเตอรมาไทย 2 สัปดาห์
ศุกร์ที่ 7

โครงการทันตกรรมป้องกัน ป.5 – ป.6
พิธีปิดกีฬาสีสัมพันธ์

จันทร์ที่ 10
หยุดวันอาสาฬหบูชา
อังคารที่ 11
หยุดวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดีที่ 13
พิธีไหว้ครูดนตรี – นาฏศิลป์ นักเรียน ม.1 – ม.2
เสาร์ที่ 15
การบรรยายพิเศษเพื่อลูก – ศิษย์ ระดับประถมศึกษา
การบรรยายพิเศษเพื่อลูก – ศิษย์ ระดับมัธยมศึกษา
จันทร์ที่ 31 - พฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.
ป.1 – ป.6 ประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 1
ม.1 – ม.6 ทดสอบครั้งที่ 1 ภาคต้น
เสาร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 4 ส.ค.
ป.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร – เซโตดะ รุ่นที่ 10 นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 2 สัปดาห์
จันทร์ที่ 24 – อังคารที่ 25 และ
จันทร์ที่ 31 – พุธที่ 2 ส.ค.
ป.1 - ม.6 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
พุธที่ 26 - ศุกร์ที่ 28
วันพระราชทานปริญญาบัตร มก.
เสาร์ที่ 29 – ศุกร์ที่ 18 ส.ค.


ม.1 - ม.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร - อุบุยามา (ฮิโกไทย) รุ่นที่ 18 นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 3 สัปดาห์

Top


สิงหาคม 2549
ศุกร์ที่ 4
โครงการทันตกรรมป้องกัน ป.1 – ป.2
เสาร์ที่ 5

สาธิตเกษตร ชาริตี้ คอนเสิร์ต

ศุกร์ที่ 11
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่
จันทร์ที่ 14
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พุธที่ 16
ป.1 – ม.6 อาจารย์ประจำชั้นส่งสมุดรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
พุธที่ 16 – อังคารที่ 29
ป.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตเกษตร – อาซาฮี นิชิ รุ่นที่ 15 นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 2 สัปดาห์
..............(งด)..............
โครงการแข่งขันมินิรักบี้เชื่อมสัมพันธไมตรี สาธิตเกษตร - อิโคมา นักกีฬาญี่ปุ่นมาไทย
จันทร์ที่ 21– ศุกร์ที่ 25
สัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก ม.1 – ม.3 และ ป.1 , 3 , 5
จันทร์ที่ 21– ศุกร์ที่ 1 ก.ย.
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ
พฤหัสบดีที่ 24
สัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก ม.6
อาทิตย์ที่ 27
โบว์ลิ่ง สมาคมนักเรียนเก่า
จันทร์ที่ 28– ศุกร์ที่ 1 ก.ย.
สัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก ม.1 – ม.3 และ ป.2 , 4 , 6
พฤหัสบดีที่ 31
สัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก ม.5

Top


กันยายน 2549
ศุกร์ที่ 1
ม.1 - ม.6 อาจารย์ผู้สอน ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ให้อาจารย์ประจำชั้น
พฤหัสบดีที่ 7
สัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก ม.4
จันทร์ที่ 11 – ศุกร์ที่ 15
ป.1 – ป.6 ประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อส่วนรวมภาคต้น เสนออาจารย์ใหญ่ เพื่อขออนุมัติคะแนน
พุธที่ 13
พิธีกตัญญุตาคารวะ
เสาร์ที่ 16
โบว์ลิ่ง สาธิตเกษตรสัมพันธ์
จันทร์ที่ 18 - ศุกร์ที่ 22
ป.1 - ป.6 ทดสอบปลายภาค
ม.1 - ม.6 ทดสอบ ครั้งที่ 2 ภาคต้น
ศุกร์ที่ 22
วันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น
เสาร์ที่ 23
วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคต้น
เสาร์ที่ 23 - เสาร์ที่ 14 ต.ค.
ฝึกซ้อมเข้มและเตรียมงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 31
จันทร์ที่ 25 – อังคารที่ 26
โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน
จันทร์ที่ 25 – พฤหัสบดีที่ 28
ป.1 – ม.6 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
พฤหัสบดีที่ 28 – ศุกร์ที่ 29
งานพัฒนาหลักสูตร
ศุกร์ที่ 29
ม.1 - ม.6 ประกาศผลสอบภาคต้น และแจ้งกำหนดการสอบแก้ตัว
ศุกร์ที่ 29 - เสาร์ที่ 14 ต.ค.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตเกษตร – อาซาฮี นิชิ รุ่นที่ 16 และโครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตเกษตร – เซโตดะ นักเรียนไทย (ป.5 – ป.6) รุ่นที่ 11 ไปประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์
ศุกร์ที่ 29 - เสาร์ที่ 21 ต.ค.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร – อุบุยามา นักเรียนไทย (มัธยมต้น) รุ่นที่ 19 ไปประเทศญี่ปุ่น 3 สัปดาห์
เสาร์ที่ 30
งานเกษียณอายุราชการ

Top


ตุลาคม 2549
...............
โครงการแข่งขันมินิรักบี้เชื่อมสัมพันธไมตรี สาธิตเกษตรอิโคมา นักกีฬาไทยไปญี่ปุ่น
จันทร์ที่ 2 – ศุกร์ที่ 6
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียนและวิชาเลือกตามแผนการเรียนของนักเรียน มัธยมปลาย ครั้งที่ 1
อังคารที่ 3 – พฤหัสบดีที่ 5
ป.1 - ม.6 สอบแก้ตัวตามตารางสอบ และแก้เงื่อนไข ร,มผ.
ม.6 ประมวลผลการเรียนส่งทะเบียน
ศุกร์ที่ 6

วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแผน นักเรียน ม.4

เสาร์ที่ 14 - อาทิตย์ที่ 15
สอบ A-NET
อาทิตย์ที่ 15 - เสาร์ที่ 21
กีฬาสาธิต – สามัคคี ครั้งที่ 31
จันทร์ที่ 23
หยุดวันปิยมหาราช
ม.1 กิจกรรมวันปิยมหาราช
อังคารที่ 24 – พุธที่ 25
หยุดพักผ่อน
พฤหัสบดีที่ 26
ประชุมอาจารย์รวมทั้งโรงเรียน
ประกาศผลการเปลี่ยนแผนการเรียนและวิชาเลือกตามแผนการเรียนของนักเรียน มัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 27
เตรียมจัดชั้นเรียน
เสาร์ที่ 28 - อาทิตย์ที่ 29
แรลลี่ สมาคมนักเรียนเก่า
จันทร์ที่ 30
วันเปิดเรียนภาคปลาย


Top


พฤศจิกายน 2549
พ.ย. 2549
เริ่มสมัครเข้าศึกษาต่อ สมาคมไทย - ญี่ปุ่น ในระดับปริญญาตรี : วิศวกรรม ,บริหารธุรกิจ
พุธที่ 1 - ศุกร์ที่ 3
ป.1 – ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัว และแก้เงื่อนไข ร, มผ. ให้อาจารย์ประจำชั้น
ศุกร์ที่ 3
ทะเบียนส่งจดหมายนำปลดนักศึกษาวิชาทหารให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เสาร์ที่ 4
เริ่มกิจกรรม โครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคปลาย
พฤหัสบดีที่ 9

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน
ป.1 – ม.6 อาจารย์ประจำชั้นส่งสมุดรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง

...............
สอบภาคปฏิบัตินักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 – 3 ตามศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ส่งเอกสารเตรียมนำปลด
พิธีสวนสนามประจำปีของนักศึกษาวิชาทหาร
...............
วงสาธิตเกษตรซิมโฟนิคแบนด์ประกวดคอนเสิร์ตแบนด์นักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุธที่ 15
วันสุดท้ายของการสมัครทุนเล่าเรียนหลวงและอื่นๆ
ศุกร์ที่ 17
ทะเบียนส่ง GPA , PR 5 ภาค ให้แนะแนว
วันสุดท้ายของการสมัครสอบตรง ม.มหิดล
...............

วันสุดท้ายของการเรียนรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหาร

ศุกร์ที่ 24
วันสุดท้ายของการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อส่วนรวม ภาคปลาย
เสาร์ที่ 25
งานประจำปี
พฤหัสบดีที่ 30
ม.6 นักเรียนส่งข้อมูลคุณลักษณะพิเศษให้ทะเบียน
ประกาสผลสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย สกอ. ทาง www.cuas.or.th

Top


ธันวาคม 2549
จันทร์ที่ 4
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อังคารที่ 5
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จันทร์ที่ 11

หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

...............
นักศึกษาวิชาทหารปี 1 – 3 สอบภาคทฤษฎี
พุธที่ 13 – ศุกร์ที่ 15
ป.5 ค่ายพักแรม
ศุกร์ที่ 22 – พฤหัสบดีที่ 28
ป.1 – ป.6 ประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1
ม.1 – ม.6 ทดสอบครั้งที่ 1 ภาคปลาย
ศุกร์ที่ 29
กิจกรรมปีใหม่

Top


มกราคม 2550
จันทร์ที่ 1
หยุดวันขึ้นปีใหม่
พฤหัสบดีที่ 4 – พุธที่ 10
ป .1 – ม .6 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
----------- งด ----------------
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตเกษตร – อิชิโนเซกิ ไดอิจิ รุ่นที่ 7 นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 2 สัปดาห์
พุธที่ 10
THANK YOU PARTY
เสาร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 14

แรลลี่สาธิตเกษตรสัมพันธ์

จันทร์ที่ 15 – ศุกร์ที่ 19
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน และวิชาเลือกตามแผนการเรียน ของนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 2
พุธที่ 17 - ศุกร์ที่ 19
ม.6 นศท.หญิง ปี 3 ฝึกภาคสนาม
พฤหัสบดีที่ 18 - พฤหัสบดีที่ 25
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีของนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2550
ศุกร์ที่ 19
โครงการทันตกรรมป้องกัน ป .3 - ป .4
เสาร์ที่ 20
การแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ
อาทิตย์ที่ 21
การแข่งขันรักบี้ชิงชนะเลิศยุวชน 14 - 16 ปี และ 18 ปี
พุธที่ 24
ป .1 - ม .6 อาจารย์ประจำชั้น ส่งสมุดรายงานผลให้ผู้ปกครอง
ประกาศผลการเปลี่ยนแผนการเรียน และวิชาเลือกตามแผนการเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 2
พุธที่ 24 - พฤหัสบดีที่ 25
นิทรรศการและนำเสนอผลงาน "7 พันธุ์ไม้สายใยสาธิตเกษตร" ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 25

ม .6 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

ศุกร์ที่ 26 – ศุกร์ที่ 2 ก.พ .
งดการเรียนการสอนเนื่องในสัปดาห์วันเกษตรแห่งชาติ
จันทร์ที่ 29 – ศุกร์ที่ 2 ก.พ.
ม .4 ค่ายพักแรม
ม.5 และ ม.6 นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม
จันทร์ที่ 29 – ศุกร์ที่ 2 ก.พ.
ม .4 ค่ายพักแรม
ม.6 นศท. ชาย ปี 3 ฝึกภาคสนาม
อังคารที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.
ม.5 นศท. ชาย ปี 2 ฝึกภาคสนาม

Top


กุมภาพันธ์ 2550
ศุกร์ที่ 2
ป.6 วางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อังคารที่ 6
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีของนักเรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2550
พุธที่ 7 - ศุกร์ที่ 9
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)
พฤหัสบดีที่ 8
พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน
เสาร์ที่ 10
ป.4 ค่ายกลางวัน
จันทร์ที่ 12 - พฤหัสบดีที่ 15
ม.6 ประเมินผลการเรียน ภาคปลาย ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16
รับใบสมัคร ป .1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อส่วนรวม ภาคปลาย เสนออาจารย์ใหญ่ เพื่อขออนุมัติคะแนน
พุธที่ 14
ป.6 ประชุมผู้ปกครองแนะแนวการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 15
ม.3 ประชุมผู้ปกครองแนะแนวการศึกษา
ศุกร์ที่ 16
ม.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอำลา
ม .1 – ม .5 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
เสาร์ที่ 17
งานคืนสู่เหย้า
พุธที่ 21 - พฤหัสบดีที่ 22
ม .6 อาจารย์ประจำวิชาส่งคะแนน และรายชื่อนักเรียนที่สอบ ไม่ผ่าน ติด ร , มผ . ให้อาจารย์ประจำชั้น
เสาร์ที่ 24
วันประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคปลาย
กอล์ฟสาธิตเกษตรสัมพันธ์
เสาร์ที่ 24 - อาทิตย์ที่ 25
สอบ O-NET
จันทร์ที่ 26 – ศุกร์ที่ 2 มี.ค.
ป.1 – ม.5 ประเมินผลการเรียน ภาคปลาย ครั้งที่ 2
อังคารที่ 27
ม.6 ประกาศผลการสอบภาคปลาย และแจ้งกำหนดการสอบแก้ตัว
พุธที่ 28 - พฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.
ม.6 ประมวลผลการเรียนส่งทะเบียน
ม.6 สอบแก้ตัว

Top


มีนาคม 2550
ศุกร์ที่ 2
ม .6 อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ร , มผ . ให้อาจารย์ประจำชั้น
ป.1 – ม.5 วันสุดท้ายของการเรียนภาคปลาย
เสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4
สอบ A-NET
จันทร์ที่ 5
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
อังคารที่ 6
ม .6 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 1พิจารณาเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
อังคารที่ 6 - พุธที่ 7
รับสมัคร ป.1
อังคารที่ 6 – ศุกร์ที่ 9
ป .1 – ม .5 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูล ผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียนและวิชาเลือกตามแผนการเรียน ของนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 9
ม .1 – ม .5 ประกาศผลการสอบ และแจ้งกำหนดการสอบแก้ตัว
ม.6 ส่งสมุดรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
ม .6 ประกาศผลการจบหลักสูตร
ม .6 ลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 และแก้เงื่อนไขผลการเรียน
จันทร์ที่ 12
ประชุมรวมอาจารย์ทั้งโรงเรียน
อังคารที่ 13
คัดเลือกนักเรียน ป.1
พุธที่ 14
ม .6 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
พุธที่ 14 - ศุกร์ที่ 16
ป.1 – ม.5 สอบแก้ตัวตามตารางสอบ และแก้เงื่อนไข ร , มผ.
พฤหัสบดีที่ 15
ม.6 อาจารย์ประจำวิชา ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ให้อาจารย์ประจำชั้น
ศุกร์ที่ 16
ม.6 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 2
ม.6 ประมวลผลการเรียนเพิ่มเติม ส่งทะเบียน
งานปิดกล่องชอล์ก
เสาร์ที่ 17 - จันทร์ที่ 26
ค่ายภาษาญี่ปุ่น
จันทร์ที่ 19
ป.1 – ม.5 อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว และแก้เงื่อนไข ร , มผ . ให้อาจารย์ประจำชั้น
ม.6 ประกาศผลการจบหลักสูตรเพิ่มเติม
อังคารที่ 20

ป .1 – ม .5 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 1 และประมวลผลการเรียนส่งทะเบียน

พุธที่ 21
ป .1 – ม .5 พิจารณาเกียรติบัตร ทุนการศึกษาดีเด่น และพิจารณา การจัดชั้นเรียน
พฤหัสบดีที่ 22 - ศุกร์ที่ 23
งานพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ศุกร์ที่ 23
งานพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา
ทะเบียนส่ง GPA ,PR 6 ภาค ให้แนะแนว
อาทิตย์ที่ 25
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1
อาทิตย์ที่ 25 - ศุกร์ที่ 30
ค่ายสาธิตคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 26
ม.6 รับ ปพ.1:4 ที่ห้องทะเบียน
จันทร์ที่ 26 - ศุกร์ที่ 20 เม.ย.
กิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัด ฯ ภาคฤดูร้อน
พฤหัสบดีที่ 29
ป .1 – ม .5 ส่งสมุดรายงานผลให้ผู้ปกครอง
ป.3 ,ป.6 ,ม.3 ประมวลผลการเรียนส่งทะเบียน
ป.3 และ ป.6 ประกาศผลการจบหลักสูตร และแจกเอกสารมอบตัว
ป .1 - ม .5 ประกาศผลการสอบปลายภาค การแก้เงื่อนไข ร , มผ .
ม .3 ประกาศผลการจบหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2550
และรับเอกสารมอบตัวที่ระดับชั้น ม.3
ประกาศผลการเปลี่ยนแผนการเรียนวิชาเลือกตามแผนการเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 30

ป.1 – ม.5 อาจารย์ประจำชั้นส่งเอกสารประจำชั้น คืนที่ห้องทะเบียน
ป.1 – ม.5 นักเรียนลงทะเบียนวิชา และเริ่มโครงการซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขแก้ไขผลการเรียน

Top


เมษายน 2550
อาทิตย์ที่ 1 – จันทร์ที่ 30
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร - Foxcroft School
...................................
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร - Rochester Independent College
อาทิตย์ที่ 1 – จันทร์ที่ 7 พ.ค.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร - นอร์ธเธิร์น โคโลราโด โครงการเรียบนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ที่ University School และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ Aims Community College นักเรียนไทยไปสหรัฐอเมริกา 5 สัปดาห์

จันทร์ที่ 2 – ศุกร์ที่ 20
ช่วงหยุดพักผ่อนประจำปี และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานสอนซ่อมเสริม เพื่อแก้ไขผลการเรียน งานพัฒนาหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้
ศุกร์ที่ 6
หยุดวันจักรี
เสาร์ที่ 7 – จันทร์ที่ 7 พ.ค.

โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองเพิร์ธ นักเรียนไทยไปออสเตรเลีย 4 สัปดาห์

ศุกร์ที่ 20
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
ศุกร์ที่ 20 - อาทิตย์ที่ 27 พ.ค.
โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Upper St. Clair High School เมือง Pittsburgh
อาทิตย์ที่ 22 - พุธที่ 25
โครงการค่ายจริยธรรมอบรมพัฒนาจิต
จันทร์ที่ 23
อาจารย์ทุกคนกลับมาปฏิบัติงานเตรียมการสอน ปีการศึกษา 2550
จันทร์ที่ 23 – อังคารที่ 24
ป.1 – ม.5 ประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน
อังคารที่ 24
ม.1 – ม.5 อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการแก้ไขผลการเรียนให้อาจารย์ประจำชั้น
พุธที่ 25
ป.1 – ม.5 ตัดสินผลการเรียนครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 26
ตรวจสุขภาพอาจารย์
ศุกร์ที่ 27
ป.1 – ป.6 ประกาศผลการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ป.3 และ ป.6 ประกาศผลการจบหลักสูตรเพิ่มเติม และนักเรียนรับเอกสารมอบตัว และเอกสารลงทะเบียน
ม.1 – ม.5 ประกาศผลการเรียนซ่อมเสริม เพื่อแก้ไขผลการเรียนและการแก้ ร , มผ.
ม.3 ประกาศผลการจบหลักสูตรเพิ่มเติม และนักเรียนรับเอกสารมอบตัว และเอกสารการลงทะเบียนที่ห้องทะเบียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2550
ศุกร์ที่ 27 - พุธที่ 23 พ.ค.
สหกรณ์ทดลองฯ จำหน่ายหนังสือแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
จันทร์ที่ 30 - พุธที่ 9 พ.ค.
สัมมนาอาจารย์ และข้าราชการ

Top


พฤษภาคม 2550
จันทร์ที่ 7
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
พฤหัสบดีที่ 10
หยุดวันพืชมงคล
..............................
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตเกษตร – อิชิโนเซกิ ไดอิจิ นักเรียนไทยไปญี่ปุ่น
จันทร์ที่ 14
ป.4 รับมอบตัว (เช้า) ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
ม.1 รับมอบตัว (บ่าย) ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
ม.4 รับมอบตัว และลงทะเบียนเรียน (เช้า) ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
อังคารที่ 15 - พุธที่ 16
ป.1 รับมอบตัว
พฤหัสบดีที่ 17
ประชุมรวมอาจารย์ทั้งโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 เวลา 14.00 น.
จันทร์ที่ 21
วันเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2550
จันทร์ที่ 21 - ศุกร์ที่ 25
ป.2 - ม.6 นักเรียนส่งคืนสมุดรายงานผลที่อาจารย์ประจำชั้น
ศุกร์ที่ 25
ทะเบียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปี 1 - 3 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
พฤหัสบดีที่ 31
หยุดวันวิสาขบูชา

Top


จัดทำโดย ส่วนงานนำเสนอผ่านเครือข่ายอินเเตอร์เน็ต (website)
ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา