ประกาศ

>> รับสมัครนักเรียน โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (คลิกชมรายละเอียด)


                     โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และการกีฬากับต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลกยุคไร้พรมแดน ที่ให้นักเรียนและอาจารย์
ได้เปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยกับนานาชาติ และในปี พ. ศ. 2531
Mr Harumi Saito จาก JICA และรศ. ดร. จงรักษ์ ไกรนาม อาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้น ได้ตกลงความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และการกีฬาระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอุบุยามา เรียกว่า โครงการ ฮิโกไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโครงการแรก ต่อจากนั้น
จึงมีการติดต่อสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ได้แก่ โครงการแข่งขันเชื่อมสัมพันธไมตรีสาธิตเกษตร - อิโคมา
( จูเนียร์รักบี้คลับแห่งเมืองอิโคมา) และขยายโครงการเพิ่มขึ้นอีกหลายโครงการทั้งในประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษ ทั้งนี้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการนั้นมีพื้นฐานความเป็นมาต่างกัน แต่เหตุสำคัญคือความศรัทธาในโรงเรียนที่ได้รับจากการมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนโดยตรง และศิษย์เก่าที่ได้มีโอกาส
เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนในระหว่างที่ได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นสะพานเชื่อมโยงที่สำคัญ

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อจัดโอกาสและประสบการณ์ตรงในการเพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา
     ของประเทศต่างๆสำหรับนักเรียนและอาจารย

์ 2. ส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักเรียนและอาจารย์
    ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับนักเรียนและอาจารย์ของประเทศ ต่างๆ              
    อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่สันติภาพของประเทศไทย และนานาประเทศ

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษาต่อไป มีความประพฤติดี
    มีระเบียบวินัย มีบุคลิกดี ปฏิบัติตนได้เหมาะสมแก่กาละเทศะ และถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
    มีความอดทนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    ของที่ระลึก   และค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวนหนึ่ง

2. ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
    สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของประเทศอื่นได้
    มีความ สามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น     ดนตรี การแสดง ศิลปะ พอสมควร

3. มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและภาคต้นปีการศึกษาปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2.0
    และไม่มีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ( ร , มผ , มส )