bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

บันทึกรายการวิทยุ

รายการสารพันปัญญาสาธิตเกษตรฯ

สถานีวิทยุชุมชนคนบางเขน

โดยรศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

 

อ. ดารณี
รายการ ที่ เรื่อง เสียง
1 เรื่อง การให้โอกาสเด็กพิเศษในการอยู่ร่วมกับเด็กอื่นในโรงเรียน
เนื้อหากล่าวถึงความสำคัญและการให้โอกาสเด็กพิเศษในการเรียนร่วม และอยู่ร่วมกับเด็กอื่นๆ ในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กพิเศษ ในการอยู่ร่วมและใช้ชีวิตในสังคมต่อไป
2 เรื่อง สร้างความสุขอย่างไรให้เด็กพิเศษ ตอน เด็กสมาธิสั้น
เนื้อหากล่าวถึงลักษณะของเด็กสมาธิสั้น และ แนวทางการช่วยเหลือ ของโรงเรียนและผู้ปกครอง
3 เรื่อง สร้างความสุขอย่างไรให้เด็กพิเศษ ตอน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เนื้อหากล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และแนวทางการช่วยเหลือของโรงเรียนและผู้ปกครอง
4 เรื่อง สร้างความสุขอย่างไรให้เด็กพิเศษ ตอน เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์
เนื้อหากล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ และแนวทางการช่วยเหลือของโรงเรียนและผู้ปกครอง
5 เรื่อง สร้างความสุขอย่างไรให้เด็กพิเศษ ตอน เด็กออทิสติก
เนื้อหากล่าวถึงลักษณะของเด็กออทิสติก และรายงานผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคคลออทิสติกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2547 โดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

6 เรื่อง สร้างความสุขอย่างไรให้เด็กพิเศษ ตอนการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวม
เนื้อหากล่าวถึงการนำเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยให้ทุกฝ่ายมีความสุขได้ประโยชน์ร่วมกัน จากรายงานผลการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรวมจากประเทศสหรัฐอเมริกา และการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในประเทศไทย รวมทั้งโรงเรียนสาธิตเกษตร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

 

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

web statistics