bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

 

การจัดการศึกษาพิเศษ

          โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้คำนึงถึง การจัดการศึกษา เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้จัดการเรียนการสอน สำหรับเด็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก และ เด็กที่มีวุฒิภาวะไม่สมวัย

          โดยจัดตั้งเป็น ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว ตลอดจนอาจารย์ประจำชั้น และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่างๆ

 

“If a child cannot learn in the way we teach… We must teach in a way the child can learn.”
Dr. O. Ivar. Lovaas    

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

 

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

web statistics