bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

งานวิจัย

 

 • การศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการดำเนินการจัดการศึกษาการวิจัยและการติดตามผลนิสิตออทิสติกในโครงการวิชาการและวิจัยต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2550new research button
 • การศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการดำเนินการจัดการศึกษา 
  การวิจัย  และการติดตามผลนิสิตออทิสติกในโครงการวิชาการและวิจัยต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก
  new research button
 • การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม new research button
 • การพัฒนาสื่อด้านทักษะชีวิต: กิจกรรมการซื้ออาหาร เพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติกที่มีระดับค่อนข้างรุนแรง new research button
 • การจัดการเรียนรวม
 • การลดพฤติกรรม
 • รูปแบบการจัดการเรียนรู้
 • การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และ บกพร่องทางการเรียนรู้ : ระยะที่ ๑ การสร้างกระบวนการและเครื่องมือ ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม
 • การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนและการพัฒนาของครูเพื่อการเรียนรู้สูงสุดของนักเรียน 
 • การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใช้กิจกรรมการเล่นร่วมกันกับนักเรียนปกติ 
 • ผลของการฝึกโดยใช้ลูกบอลที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมือและตาของเด็กออทิสติก 
 •  

   

   

   

   

  ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

   

   

  จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

  web statistics