bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

โครงการการศึกษาพิเศษ 1 (พ.1)

 

          การดำเนินการจัดการเรียนการสอน เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมา

 

     1. หลักการ

1.1 การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ นักเรียนที่มีปัญหาในการฟัง การพูด การสะกดคำ การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล และพฤติกรรมทางสังคม

     2. การรับนักเรียน

2.1 อาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ผู้สอนรวบรวมข้อมูล

2.2 ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว ประเมินนักเรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

2.3 นักจิตวิทยาหรือแพทย์ วินิจฉัยว่า นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้

2.4 คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ พิจารณารับนักเรียนเข้าโครงการฯ

2.5 ผู้ปกครองลงนามยินยอม

     3. การจัดการเรียนการสอน

3.1 แนวทาง

3.1.1 นักเรียนเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ โดยมีอาจารย์จากโครงการฯ ช่วยดูแลในเรื่องการทำความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม และ ช่วยเหลือในการทำกิจกรรมอื่นๆ

 

3.1.2 นักเรียนเรียนร่วมกับนักเรียนปกติในวิชาต่างๆ ยกเว้น วิชาทักษะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่ต้องออกมาเรียนในห้องโครงการฯ

3.2 รูปแบบ

3.2.1 ทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนในวิชาทักษะ

3.2.2 จัดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน ไม่มีการบูรณาการระหว่างวิชา นอกจากบูรณาการในวิชานั้นๆ

3.3.3 ดำเนินการสอน โดยเน้นการสอนเป็นรายบุคคล (Individualized Educational Plan : IEP) เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง

3.3 การประเมินผล

มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ รวมถึงการประเมินผลปลายภาค และ ปลายปี เพื่อสรุปความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และประเมินผลการเรียนตาม IEP โดยผู้สอนต้องประเมินทั้งคุณลักษณะ ทักษะกระบวนการ และผลสอบ/ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบชัดเจน

 

     4. การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

4.1 การให้การศึกษาและการทำความเข้าใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน ซึ่ง ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อให้ทราบถึงหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน และประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความเข้าใจและเจตคติของบุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็กกลุ่มนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

 

4.2 มีการประชุมอาจารย์ในโครงการฯ ทุกสัปดาห์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนแต่ละคน การแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แนวทางที่ควรปฏิบัติต่อนักเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งบทบาทของอาจารย์ในโครงการฯ ที่ปฏิบัติงานในห้องเรียนปกติ

 

4.3 เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ จะมีการรายงานส่งต่อกรณีศึกษาของนักเรียนแต่ละคน ไปยังการประชุมในระดับชั้น เพื่อให้อาจารย์ทั้งระดับได้รู้จักนักเรียนเบื้องต้น ทำให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

4.4 มีการพัฒนาอาจารย์ในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย ตลอดจนส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมหรือศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

     5. การประสานงานและความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

5.1 อาจารย์ในโครงการฯ และผู้ปกครอง ประชุมร่วมกันปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นการ ประชุมกลุ่มย่อยทีละระดับชั้น เพื่ออภิปรายถึงพัฒนาการและปัญหาของนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การประชุมดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะก่อให้เกิดความเข้าใจดีต่อกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5.2 นักจิตวิทยาโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โดยเข้าสังเกตการสอนของครูและ พฤติกรรมนักเรียนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออภิปรายพัฒนาการและปัญหาของนักเรียน รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ในโครงการฯ ช่วยให้อาจารย์สามารถวางแผน ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นักจิตวิทยาโรงเรียนจะเป็นผู้ประสานงานกับจิตแพทย์ ในกรณีที่จำเป็น

     6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

6.1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะใน ด้านต่างๆ มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีต่อกัน ได้ข้อคิดจากกิจกรรมต่างๆ และก่อให้เกิดความสุขสนุกสนาน

6.2 โครงการพี่พบน้อง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากพี่ๆที่เคยศึกษาอยู่ในห้อง โครงการการศึกษาพิเศษมาเล่าประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ที่ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำงาน

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

 

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

web statistics