bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

 

ไปหน้า 1 2 3

โครงการการศึกษาพิเศษ 2 (พ.2)

 

          การดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนออทิสติก ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการและ ทางการวิจัยการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ฯ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

1. เพื่อจัดการศึกษาที่ทัดเทียมกัน ให้แก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจำนวนหนึ่ง ได้มีโอกาส ศึกษาร่วมกับเด็กปกติ

2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางการแพทย์

3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กที่ไม่ปกติ เมื่อได้รับการศึกษาร่วมกับเด็กปกติ

4. เพื่อพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ

     1. การรับนักเรียน

1.1 รับเฉพาะเด็กที่มีสภาวะผิดปกติหลัก 4 ด้าน คือผิดปกติด้านพัฒนาการ พฤติกรรม จิตวิทยา และ อารมณ์ แต่ต้องไม่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย

 

1.2 เด็ก ต้องผ่านการตรวจรักษาอย่างละเอียดโดยจิตแพทย์ ทั้งด้านร่างกาย การพัฒนาการและสภาวะทางจิต เด็กทุกคนต้องได้รับการตรวจทางด้านประสาทวิทยา ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ( Electroencephalogram : EEG) ตรวจการมองเห็นและได้ยิน

 

1.3 นักจิตวิทยาโรงเรียน ( School phycologist) ประเมินนักเรียนอย่างละเอียด (Comprehensive assessment) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความสามารถทางสติปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคมและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เพื่อนำผลการประเมินทั้งหมดมาเป็นพื้นฐาน ในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะนักเรียนแต่ละคน (Individualized Education Plan : IEP)

 

1.4 รับเด็กเข้าศึกษาในโครงการฯ ปีละ 5 คน เฉพาะชั้นเตรียมประถมศึกษา มีอายุระหว่าง 5-7 ปี

 

1.5 เด็กได้รับการบำบัดรักษาทางการแพทย์และการศึกษาพิเศษจากโรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียน จนมีความพร้อมทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมในระดับที่พอจะเรียน และ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้

 

1.6 คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เป็นผู้คัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากผลการวินิจฉัยทางด้านจิตเวช ผลการประเมินทางด้านจิตศึกษา และความเต็มใจของผู้ปกครอง

     2. การจัดการเรียนการสอน

2.1 แนวทาง

2.1.1 จัดเตรียมอาจารย์สำหรับสอน ช่วยเหลือและดูแลนักเรียน อัตราส่วนนักเรียน 2 คน : อาจารย์ 1 คน
2.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินทางจิตวิทยา ความพร้อมทางด้านการศึกษา และการวินิจฉัยทางการแพทย์ ดังนั้นจึงสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นักเรียนมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ถึงเหนือเกณฑ์เฉลี่ย


     นักเรียนกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรปกติ แต่วิธีการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้ ต้องปรับวิธีการ โครงสร้างทางกายภาพการวัด และ การประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน

 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย


     นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับทั้งมาตรฐานการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และ การศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่การฝึกอาชีพ

กลุ่มที่ 3 นักเรียนมีระดับสติปัญญาบกพร่องขั้นรุนแรง

 

     นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนปกติได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

2.1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
     นักเรียนจะเรียนในห้องเรียนของโครงการฯโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการปรับตัวของนักเรียน ที่เพิ่งเปลี่ยนจากระดับอนุบาลมาเป็นประถมศึกษา เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมก่อนเข้าสู่ห้องเรียนใหญ่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป ในด้านการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร ทักษะสังคม ปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
     นักเรียนจะเข้าเรียนรวมกับห้องเรียนปกติ เฉพาะวิชาพลศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สนทนาภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการศึกษาค้นคว้า งานช่าง งานประดิษฐ์ และกิจกรรมอิสระพัฒนาตน ทั้งนี้จะมีอาจารย์โครงการฯ ติดตามและให้ความช่วยเหลือ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนสามารถติดตามบทเรียนได้ทัน และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเด็กปกติ
     ในวิชาอื่นๆ ที่นักเรียนต้องเรียนในห้องเรียนของโครงการฯ อาจารย์ผู้สอนจะปรับสาระการ เรียนรู้ ตลอดจนการวัด และ ประเมินผลให้เหมาะสม กับศักยภาพของนักเรียน
นักเรียนในโครงการฯ ทุกคน มีโอกาสเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเช่นเดียวกับ นักเรียนปกติ
2.2 รูปแบบ

โครงการการศึกษาพิเศษ 2 (พ.2) มีแนวทางปฏิบัติใน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ตามความสามารถทางสติปัญญา และการเรียนรู้ ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนเรียนรวมในห้องเรียนปกติทุกรายวิชา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถทางสติปัญญา และการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เข้าเรียนรวมในห้องเรียนปกติทุกรายวิชา นักเรียนเรียนตามหลักสูตรปกติ การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์นักเรียนปกติ เกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนเป็นไปตามหลักสูตรปกติ

กลุ่มที่ 2 นักเรียนเรียนรวมในห้องเรียนปกติบางรายวิชา
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
2.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญา และการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย หรือสูงกว่าเกณฑ์ เฉลี่ย แยกเรียนในห้องเรียนโครงการฯ ในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา งานบ้านและงานเกษตร และทักษะชีวิต วัดและประเมินผลการเรียนโดย
 • นักเรียนเรียนสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และใช้ข้อสอบเหมือนนักเรียนปกติ แต่ประเมินผลโดยใช้คะแนนสอบและผลงานโดยคิดคะแนนคุณลักษณะ และทักษะกระบวนการ ตามความสามารถของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนออทิสติกแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันเป็นรายบุคคล จึงใช้แบบบันทึกพฤติกรรมร่วมในการประเมินผลด้วย
 • ประเมินผลเป็นรายปี ประกอบด้วย ระดับคะแนนระหว่างภาคต้น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
  ระดับคะแนนระหว่างภาคปลายครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ สรุปผลการเรียนตลอดปี ซึ่งในการสอบ ผู้สอนจะสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย 2-3 คน บางรายจะใช้วิธีสอบปากเปล่า อ่านข้อสอบให้ยืดหยุ่นเวลาในการสอบแล้วแต่กรณี
 • สำหรับวิชาพลศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ สนทนาภาษาอังกฤษ งานช่าง - งานประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการค้นคว้า กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน นักเรียนจะเข้าเรียนรวมในห้องเรียนปกติ วัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และเกณฑ์ปกติ
 

2.2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญาและการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย มีความสามารถ ต่ำกว่านักเรียนปกติ เรียนรวมในห้องเรียนปกติเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นวิชาทักษะ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แบ่งการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

 • นักเรียนเรียนตามหลักสูตรปกติ แต่แยกเรียนกลุ่มย่อยเพื่ออธิบายเสริม จัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ วัดและประเมินผลตามเกณฑ์นักเรียนปกติ ดังนี้
  คุณลักษณะระดับคะแนน ไม่เกิน 3
  ทักษะกระบวนการระดับคะแนน 1 – 4/ร
  ผลสอบ / ผลงานระดับคะแนน 0 – 4

   

 • นักเรียนเรียนตามเนื้อหาเฉพาะที่ปรับให้เหมาะสมตามความสามารถ / ความต้องการ จำเป็นพิเศษของนักเรียน วัดและประเมินผลตามพัฒนาการและความสามารถของนักเรียน ดังนี้
  คุณลักษณะระดับคะแนน ไม่เกิน 2
  ทักษะกระบวนการระดับคะแนน 1
  ผลสอบ / ผลงานระดับคะแนน 0 – 1
  คะแนนเฉลี่ย 0-1 หรือไม่เกิน 1.24

  เกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียน เป็นลักษณะของการติดตามชั้นเรียน การประเมินและการตัดสินเป็นกรณีพิเศษ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

 • ไปหน้า 1 2 3 กลับสู่ด้านบน

   

   

   

   

   

  ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

   

   

  จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

  web statistics