bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

หนังสือน่าอ่าน

 

c
115 บาท ลด 20%
เรื่องธรรมดาของออทิสติก

 

     เนื้อหากล่าวถึงพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะ โดยทั่วไปของเด็กออทิสติก เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเด็กออทิสติกในแง่มุมที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิม


145 บาท ลด 20%
ลูกรักออทิสติก

 

     เรื่องราวประสบการณ์ของพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติก ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของลูก การสังเกตอาการที่ปรากฏ การเลี้ยงดู การร่วมมือกับแพทย์ และ โรงเรียนใน การบำบัดรักษา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกมีทักษะ ชีวิตที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมในสังคม


225 บาท ลด 20%
ศิษย์รักออทิสติก

 

     เรื่องราวประสบการณ์ของอาจารย์ที่สอนนักเรียนออทิสติก ในชั้นเรียน ที่ได้แสดงจิตวิญญาณ ความเป็นครูของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการกับพฤติกรรมที่ท้าทาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

 

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

web statistics